نسخه آرشیو پخش آرشیو

در جستجوی سیمرغ آرشیو برنامه ای

سه شنبه 16 شهریور 1400 ساعت: 03:30 | مدت: 30 دقیقه

در داستان منطق الطیر، گروهی از مرغان برای جستن و یافتن پادشاهان سیمرغ، سفری را آغاز می كنند
منطق الطیر عطار

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو