نسخه آرشیو پخش آرشیو

بازتاب آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 17 شهریور 1400 ساعت: 16:00 | مدت: 30 دقیقه

سرعت گرفتن واكسیناسیون در كشور، بازتاب وضع كرونا در فلسطین اشغالی
شیخ و رمضانی(كارشناسان)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو