نسخه آرشیو پخش آرشیو

ساعت 25 آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 25 شهریور 1400 ساعت: 16:35 | مدت: 10 دقیقه

بررسی رسانه های بیگانه
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو