نسخه آرشیو پخش آرشیو

حكیمیه(تكرار) آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 25 شهریور 1400 ساعت: 15:40 | مدت: 15 دقیقه

سخنرانی علما و بزرگان دینی
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو