نسخه آرشیو پخش آرشیو

خانواده تهرانی آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 25 شهریور 1400 ساعت: 12:30 | مدت: 1 ساعت 45 دقیقه

برنامه ای با اجرای نمایشی و با محوریت خانواده- اذان ظهر: 12:59
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو