نسخه آرشیو پخش آرشیو

علم بهتر است آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 25 شهریور 1400 ساعت: 21:00 | مدت: 55 دقیقه

به روزترین اتفاق های علمی
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو