نسخه آرشیو پخش آرشیو

بازتاب آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 24 شهریور 1400 ساعت: 16:00 | مدت: 30 دقیقه

بررسی مراحل عضویت ایران در سازمان همكاری شانگهای در اجلاس دوشنبه پایتخت تاجیكستان
یزدان پناه و شفیعی(كارشناسان)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو