نسخه آرشیو پخش آرشیو

قول و غزل آرشیو برنامه ای

دوشنبه 29 شهریور 1400 ساعت: 03:15 | مدت: 15 دقیقه

طنز اجتماعی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو