نسخه آرشیو پخش آرشیو

به افق آفتاب(زنده) آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 31 شهریور 1400 ساعت: 12:40 | مدت: 45 دقیقه

اذان: 11:57، موذن: استاد سیدمرتضی سادات فاطمی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو