نسخه آرشیو پخش آرشیو

شور و نور آرشیو برنامه ای

سه شنبه 30 شهریور 1400 ساعت: 20:55 | مدت: 5 دقیقه

شرح و توضیح مختصر آیه به آیه قرآن كریم
مهندس فتحی پور(كارشناس قرآنی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو