نسخه آرشیو پخش آرشیو

بحث روز آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 31 شهریور 1400 ساعت: 11:45 | مدت: 50 دقیقه

بررسی مهمترین اتفاقات سیاسی در هفته ای كه گذشت.
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو