نسخه آرشیو پخش آرشیو

نیشدارو آرشیو برنامه ای

سه شنبه 30 شهریور 1400 ساعت: 21:45 | مدت: 15 دقیقه

معرفی مفاخر طنزپرداز معاصر- ارسال بخش های طنز توسط شنوندگان به صورت تعاملی- پرداختن به موضوعات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و خانوادگی به صورت طنز\r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو