نسخه آرشیو پخش آرشیو

دعوت به شانگهای آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 31 شهریور 1400 ساعت: 17:10 | مدت: 20 دقیقه

یازدهمین اجلاس سران شانگهای در تاجیكستان با حضور رئیس جمهور كشورمان
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو