نسخه آرشیو پخش آرشیو

نوبت به نوبت آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 1 مهر 1400 ساعت: 09:00 | مدت: 2 ساعت

مسابقه فرهنگی و ادبی
آقای سعید بیابانكی(شاعر) و آقای نصرا... حدادی(كارشناس)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو