نسخه آرشیو پخش آرشیو

صدا كن مرا آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 1 مهر 1400 ساعت: 18:05 | مدت: 25 دقیقه

برنامه اذانگاهی مغرب- اذان: 18:18، موذن: مرحوم رحیم موذن زاده اردبیلی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو