نسخه آرشیو پخش آرشیو

شنیدنی های تاریخ آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 1 مهر 1400 ساعت: 18:40 | مدت: 15 دقیقه

بررسی موضوعات تاریخی مختلف مربوط به ایران و جهان
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو