نسخه آرشیو پخش آرشیو

كافه رادیو آرشیو برنامه ای

شنبه 3 مهر 1400 ساعت: 15:00 | مدت: 40 دقیقه

بررسی رویدادهای فرهنگی و هنری
تهیه كننده: مهدی شاهرضایی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو