نسخه آرشیو پخش آرشیو

شكوه حماسه آرشیو برنامه ای

شنبه 3 مهر 1400 ساعت: 05:45 | مدت: 15 دقیقه

فناوریهای نوین در حوزه ی صنایع دفاعی كشور
تهیه كننده: شهره احمدوند- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو