نسخه آرشیو پخش آرشیو

راه عشق آرشیو برنامه ای

شنبه 3 مهر 1400 ساعت: 20:00 | مدت: 30 دقیقه

گزارش از راهپیمایی اربعین حسینی و گفتگو با افراد حاضر در راهپیمایی \r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو