نسخه آرشیو پخش آرشیو

سخنرانی ریاست محترم جمهور آرشیو برنامه ای

شنبه 3 مهر 1400 ساعت: 07:10 | مدت: 20 دقیقه

سخنرانی ریاست محترم جمهور در مراسم آغاز سال تحصیلی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو