نسخه آرشیو پخش آرشیو

قرار شاعرانه آرشیو برنامه ای

شنبه 3 مهر 1400 ساعت: 23:30 | مدت: 25 دقیقه

شعر و تصنیفهای قدیمی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو