نسخه آرشیو پخش آرشیو

خط آزاد(زنده) آرشیو برنامه ای

شنبه 3 مهر 1400 ساعت: 17:00 | مدت: 1 ساعت 25 دقیقه

جنگ عصرگاهی- موضوع اصلی: پاییز- از پاییز چه سوالی دارید؟- اذان مغرب به افق تهران: 18:05- موذن: استاد سید محسن خدام حسینی
تهیه كننده: حامد مرادیان- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو