نسخه آرشیو پخش آرشیو

خانه دوست اینجاست- صدا كن مرا آرشیو برنامه ای

یکشنبه 4 مهر 1400 ساعت: 17:10 | مدت: 1 ساعت 45 دقیقه

اذان: 18:13، موذن: استاد سید مرتضی سادات فاطمی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو