نسخه آرشیو پخش آرشیو

با ایران یاران آرشیو برنامه ای

یکشنبه 4 مهر 1400 ساعت: 12:10 | مدت: 5 دقیقه

بررسی پتانسیل ها و ظرفیت های هر شهری از زبان افرادی كه در آن شهر یا روستا زندگی می كنند در حوزه های مختلف\r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو