نسخه آرشیو پخش آرشیو

یك جهان ارادت آرشیو برنامه ای

یکشنبه 4 مهر 1400 ساعت: 12:40 | مدت: 20 دقیقه

ویژه برنامه راهپیمایی اربعین حسینی در قالب گزارش- عشق و ارادت مسلمان و غیر مسلمان به حضرت امام حسین(ع) \r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو