نسخه آرشیو پخش آرشیو

صباگونه آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 22 مهر 1400 ساعت: 14:30 | مدت: 30 دقیقه

اخبار و رویدادهای سیاسی به روایت طنز
رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو