نسخه آرشیو پخش آرشیو

به افق آفتاب(زنده) آرشیو برنامه ای

یکشنبه 25 مهر 1400 ساعت: 11:25 | مدت: 45 دقیقه

ویژه هفته وحدت- اذان: 11:50، موذن: استاد محمدجواد پناهی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو