نسخه آرشیو پخش آرشیو

راه امام كلام امام آرشیو برنامه ای

یکشنبه 25 مهر 1400 ساعت: 13:55 | مدت: 5 دقیقه

بیانات و رهنمودهای امام خمینی (ره) در خصوص مسائل گوناگون
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو