نسخه آرشیو پخش آرشیو

قول و غزل آرشیو برنامه ای

یکشنبه 25 مهر 1400 ساعت: 04:00 | مدت: 15 دقیقه

حكایتها و قول و غزلهایی از ادبیات فارسی\r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو