نسخه آرشیو پخش آرشیو

دل خنده آرشیو برنامه ای

سه شنبه 27 مهر 1400 ساعت: 20:35 | مدت: 15 دقیقه

طنز اجتماعی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو