نسخه آرشیو پخش آرشیو

اذان مغرب به افق تهران آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 28 مهر 1400 ساعت: 17:25 | مدت: 25 دقیقه

اذان مغرب به افق تهران: 17:41 موذن: مرحوم استاد محمد غفاری

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو