نسخه آرشیو پخش آرشیو

شب سعید آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 29 مهر 1400 ساعت: 21:00 | مدت: 1 ساعت

اتقاقات طنز در طول یك هفته \r\n
محوریت: داستانك طنز، ادبیات طنز و شعر طنز

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو