نسخه آرشیو پخش آرشیو

دل خنده آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 29 مهر 1400 ساعت: 18:30 | مدت: 25 دقیقه

طنز اجتماعی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو