نسخه آرشیو پخش آرشیو

مرورگر 1055 آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 6 آبان 1400 ساعت: 15:30 | مدت: 30 دقیقه

مرور مهمترین اتفاقات علمی همراه با كارشناسان هر حوزه
موضوع: سیگار چه بلایی سر ریه های ما می آورد

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو