نسخه آرشیو پخش آرشیو

مرورگر 1055 آرشیو برنامه ای

جمعه 7 آبان 1400 ساعت: 15:30 | مدت: 30 دقیقه

مرور مهمترین اتفاقات علمی همراه با كارشناسان هر حوزه
موضوع: رنگبندی اجسام

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو