نسخه آرشیو پخش آرشیو

در مسیر توسعه آرشیو برنامه ای

دوشنبه 10 آبان 1400 ساعت: 10:30 | مدت: 1 ساعت

كار مشترك رادیو فرهنگ و فراكسیون توسعه متوازن مجلس؛ بررسی اهمیت آبخیزداری
محمد خدابخشی، پرویز گرشاسبی و خانم سمیه رفیعی(كارشناسان)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو