نسخه آرشیو پخش آرشیو

بازتاب آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 12 آبان 1400 ساعت: 18:30 | مدت: 30 دقیقه

گرامیداشت 13 آبان و فرهنگ مقاومت در برابر استكبار جهانی
غضنفری و خواجه پور(كارشناسان)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو