نسخه آرشیو پخش آرشیو

در مسیر توسعه آرشیو برنامه ای

دوشنبه 17 آبان 1400 ساعت: 10:30 | مدت: 1 ساعت

كار مشترك رادیو فرهنگ و فراكسیون توسعه متوازن مجلس؛ مسائل و مشكلات پیش روی اجرایی شدن طرح های ملی عمرانی و نقش و اهمیت آنها در توسعه متوازن استان ها
محمد خدابخشی، محمدرضا دشتی اردكانی، امیرمحمود غفاری و حمیدرضا عدل(كارشناسان)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو