نسخه آرشیو پخش آرشیو

قصه های ظهر صبا آرشیو برنامه ای

جمعه 21 آبان 1400 ساعت: 13:00 | مدت: 30 دقیقه

روایت داستان های پندآموز معاصر\r\n
موضوع: روایت قصه ای با نام آشغالدونی نوشته خسرو شاهانی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو