نسخه آرشیو پخش آرشیو

به وقت زندگی آرشیو برنامه ای

شنبه 22 آبان 1400 ساعت: 10:00 | مدت: 1 ساعت

مسائل و موضوعات خانواده با شعار خانواده جان بخند
موضوع: كنترل هوش هیجانی- سوال برنامه: برای یه تصمیم چقدر وقت لازم دارید و چرا؟

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو