نسخه آرشیو پخش آرشیو

مرورگر 1055 آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 27 آبان 1400 ساعت: 20:00 | مدت: 30 دقیقه

مرور مهمترین اتفاقات علمی همراه با كارشناسان هر حوزه
موضوع: تاثیر موسیفی بر ذهن ما- خرافات در درمان

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو