نسخه آرشیو پخش آرشیو

بازتاب آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 26 آبان 1400 ساعت: 18:30 | مدت: 30 دقیقه

ماهیت وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی
سعیدرضا عاملی، حسن بنیادیان و پارسانیا(كارشناسان)\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو