نسخه آرشیو پخش آرشیو

در مسیر توسعه آرشیو برنامه ای

دوشنبه 1 آذر 1400 ساعت: 10:30 | مدت: 1 ساعت

كار مشترك رادیو فرهنگ و فراكسیون توسعه متوازن مجلس؛ نقش مسكن در توسعه متوازن
محمد خدابخشی، محمود محمودزاده، احمد دنیامالی و بهروز محبی نجم آبادی(كارشناسان)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو