نسخه آرشیو پخش آرشیو

عصر صبا آرشیو برنامه ای

دوشنبه 1 آذر 1400 ساعت: 16:00 | مدت: 1 ساعت

مجله عصرگاهی با بیان موضوعاتی اجتماعی و حقوق شهروندی \r\n
موضوع: برنامه ریزی، فراموشی های روزانه به دلیل عدم برنامه ریزی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو