نسخه آرشیو پخش آرشیو

صد و یك كتاب راه برای كتاب نخواندن آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 4 آذر 1400 ساعت: 11:00 | مدت: 30 دقیقه

معرفی یك كتاب بلند در 30 دقیقه\r\n
موضوع: معرفی كتاب بلید رانر برداشتی آزاد از رمان آیا آدم مصنوعی ها خواب گوسفند برقی می بینند ؟ نوشته ی فیلیپ كی.دیك است

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو