نسخه آرشیو پخش آرشیو

مرورگر 1055 آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 4 آذر 1400 ساعت: 15:30 | مدت: 30 دقیقه

نكات جذاب علمی، شبه علم ها، تازه های نجوم و مسایل مربوط به هوش مصنوعی
موضوع: ستاره های دنباله دار

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو