نسخه آرشیو پخش آرشیو

مرورگر 1055 آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 4 آذر 1400 ساعت: 20:00 | مدت: 30 دقیقه

مرور مهمترین اتفاقات علمی همراه با كارشناسان هر حوزه
موضوع: ستاره های دنباله دار

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو