نسخه آرشیو پخش آرشیو

به وقت زندگی آرشیو برنامه ای

یکشنبه 7 آذر 1400 ساعت: 10:00 | مدت: 1 ساعت

مسائل و موضوعات خانواده با شعار خانواده جان بخند
موضوع: چشم و هم چشمی های اجتماعی- سوال برنامه: خنده دارترین چشم و هم چشمی كه توی زندگیتون داشتید؟

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو