نسخه آرشیو پخش آرشیو

شب سعید آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 11 آذر 1400 ساعت: 21:00 | مدت: 1 ساعت

مرور طنز ادبی و مجلات ادبی طنز\r\n
موضوع: مرور ادبیات طنز

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو