نسخه آرشیو پخش آرشیو

بازتاب آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 17 آذر 1400 ساعت: 18:30 | مدت: 30 دقیقه

روز دانشجو و فعالیت های ویژه این روز\r\n
رشید جعفرپور و مسعود فكری(كارشناسان)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو